Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย   (อ่าน 29 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงาน
 

การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 11 ก.ค. 21, 23:40 น

ชื่อเรื่อง      การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย
ผู้เขียน      นายคำนึง  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสไทย
ปีที่รายงาน   2563

                        บทคัดย่อ

   การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย        มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์         ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563            ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนิน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3                ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และเปรียบเทียบ   ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังดำเนินการโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามประเภท ประชากรครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย ประจำปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                   เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. ครูมีความพึงพอใจก่อนดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย อยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความพึงพอใจหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย           อยู่ในระดับมาก
   2. ครูโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศวิชาการ โดยรวมอยู่ระดับมาก
   3. นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
   4. ครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนา       การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   5. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 2.57, 2.02, 2.55, 2.12, 3.48, 2.57, 2.83 และ 2.86 ตามลำดับ และผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 2.63 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 10.1 และในปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.02, 3.05, 2.72, 2.88, 3.48, 3.28, 3.18 และ 2.96 ตามลำดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3.07 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา           ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 23.00
   6. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน           ก่อนการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง      และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หลังการพัฒนา        การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   7. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจ    ก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน
   8. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมและรายกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   9. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์        ของผู้เรียน ก่อนและหลังการดำเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมี        ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกัน    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

 
Tags: คศ.4
Tags:  คศ.4 
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้