Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเ  (อ่าน 9 ครั้ง)
Guest
ratthanarat
 

การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมการละเ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 พ.ค. 21, 19:07 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"  2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรูด้วยแผนการจัดประสบการณ์การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3  อายุ 5-6  ปี  โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้มาโดยการ  สุ่มแบบกลุ่ม (Cluter Random Sampling) จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย  ประกอบด้วย  1)  คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"    2) แบบทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด จำนวน 16 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้  t – test

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  สรุปผล ดังนี้
จากผลการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  สรุปผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”  มีประสิทธิภาพตาม  83.78/81.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว 
2. คะแนนเฉลี่ยการเปรียบเทียบจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  โดยใช้กิจกรรมการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  ด้านความคิดคล่องแคล่ว  ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดละเอียดลออ ด้านความคิดยึดหยุ่น  สัดส่วนหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาน่ารู้  สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ ในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์  โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม”โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  โดยใช้การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 2.69 S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเนื้อหาที่เหมาะสม, บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน, นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ใช้เวลาเหมาะสมในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น,  นักเรียนเข้าใจคำชี้แจงการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ครูอธิบาย ให้ฟัง, การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภาพประกอบสวยงาม , มีตัวอักษรตัวเลขชัดเจนเหมาะสม , กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียน , นักเรียนมีความสุขในการเล่นการละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น , การละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความน่าสนใจ  ตามลำดับ

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้