Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 19884 ครั้ง)
Guest
เยาวลักษณ์ เชาวลิต
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 เม.ย. 13, 00:17 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                                โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
ชื่อผู้วิจัย                     นางเยาวลักษณ์   เชาวลิต
ปีที่วิจัย                       2554

บทคัดย่อ
                         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
    ๑. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
   ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   
   ๓.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   

สมมุติฐานของการวิจัย
๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด ภาษาพาเพลิน  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

วิธีดำเนินการ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕๕4  รวมทั้งสิ้นจำนวน  40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   (๒)  แบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน (๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน โดยใช้  t-test

   

   ผลการวิจัย 
      ๑)   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/83.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
      ๒)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     ๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.๕๙)


 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 11 ก.พ. 20, 23:09 น

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล
      11 หนองหิน  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้วิจัย      นางธนพร  แก้วชารุณ
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

ปีที่วิจัย      2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และสภาพการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และกำหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีและนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
และนำมาคำนวณค่ามัธยฐาน (Median) ใช้เกณฑ์การพิจารณากิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อนำไปกำหนดรูปแบบที่เหมาะสม กำหนดให้กิจกรรมที่มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.50 นำมาสร้างแบบสอบถาม รอบที่ 3 โดยใช้ข้อความเดิมแต่เพิ่มค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และคำตอบของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ทบทวนคำตอบในแต่ละข้อและใช้เกณฑ์เดิมในการพิจารณากิจกรรมเพื่อนำไปกำหนดรูปแบบที่เหมาะสม เมื่อดำเนินการครบทั้ง 3 รอบ แล้วจึงสรุปรูปแบบการบริหารจัดการตามการดำเนินงานแต่ละด้านของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขั้นตอนที่  3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบ คือ ผู้บริหารของสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการ และแนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการ ของรอบบินส์; และคูลเตอร์ (Robbins; & Coulter. 2009: 23-24) ที่ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์กรการชี้นำ และการควบคุม (POLC) มาเป็นกรอบในการศึกษาข้อมูลสภาพการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยยึดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการประเมินรับรองตามเกณฑ์และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
    2.1 การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีองค์ประกอบในการดำเนินงานจำนวน 7 ด้านและมีกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การนำและ 4) การควบคุม ของแต่ละองค์ประกอบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ประถมศึกษาโดยมีกิจกรรมในการบริหารจัดการรวมทั้งหมด 87 กิจกรรม จำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้
2.1.1 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีกิจกรรมการบริหารจัดการ     จำนวน 16 กิจกรรม
2.1.2 ด้านการบริการอนามัยโรงเรียน กิจกรรมการบริหารจัดการ จำนวน             16 กิจกรรม
2.1.3 ด้านสุขศึกษาในโรงเรียนกิจกรรมการบริหารจัดการ จำนวน 11 กิจกรรม
2.1.4 ด้านโภชนาการอาหารที่ปลอดภัย กิจกรรมการบริหารจัดการ จำนวน          14 กิจกรรม
2.1.5 ด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการกิจกรรมการบริหารจัดการ จำนวน 11 กิจกรรม
2.1.6 ด้านการให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมกิจกรรมการบริหารจัดการ จำนวน 10 กิจกรรม
2.1.7 ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกิจกรรมการบริหารจัดการ จำนวน              9 กิจกรรม
2.2 ผลการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ           กิจกรรมการบริหารจัดการในแต่ละด้านของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00
3. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
   3.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   3.2 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากTags:
Tags:  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้