Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 20784 ครั้ง)
Guest
เยาวลักษณ์ เชาวลิต
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 เม.ย. 13, 00:17 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                                โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
ชื่อผู้วิจัย                     นางเยาวลักษณ์   เชาวลิต
ปีที่วิจัย                       2554

บทคัดย่อ
                         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
    ๑. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
   ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   
   ๓.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   

สมมุติฐานของการวิจัย
๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด ภาษาพาเพลิน  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

วิธีดำเนินการ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕๕4  รวมทั้งสิ้นจำนวน  40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   (๒)  แบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน (๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน โดยใช้  t-test

   

   ผลการวิจัย 
      ๑)   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/83.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
      ๒)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     ๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.๕๙)


 
Tags:
Guest
ณัฐรี เนียมเงิน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 27 ส.ค. 19, 14:16 น

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
ชื่อผู้ประเมิน : นางณัฐรี เนียมเงิน
โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
ปีที่ประเมิน : 2561
บทคัดย่อ
    การวิจัยเรื่อง การการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) มีวัตถุประสงค์การวิจัย1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาด้วยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียน เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 2) เพื่อออกแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้วย การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาด้วยการบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาด้วยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 47 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) โดยรวมพบว่ามีปัญหา อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา มีปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ 2 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหา อยู่ในระดับมาก
2. การการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) พบว่ารูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา มี6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การกำหนดแผน และพัฒนา 3) การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 4) การประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 5) การติดตาม ประเมินผล 6) การปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง ประเด็นที่ 2 การพัฒนาผู้เรียนตามหลัก ข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ด้านคือ 1. ด้านความรู้ มี 2 องค์ประกอบคือ 1) ทักษะการแสวงหา ความรู้ 2) การใช้แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 2) การประหยัดและเก็บออม 3) ด้านทักษะชีวิต มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) การปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม สาระสำคัญของแนวทางการพัฒนา มี 6 ประการ คือ 1) ประเด็นการพัฒนา 2) องค์ประกอบ 3) รูปแบบการพัฒนา 4) ตัวบ่งชี้ 5) วิธีการพัฒนา 6) การติดตาม ประเมินผล
3. การทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) โดยรวมพบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก และประเด็นที่ 2 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาระดับดีมาก
4. ผลการปรับปรุงแนวทางการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นยืนยันประสิทธิภาพความสอดคล้องเหมาะสม และเสนอแนะการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) สร้างความตระหนัก ในการพัฒนาอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา และฝึกทักษะอย่างหลากหลายให้กับ นักเรียน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้