Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 19314 ครั้ง)
Guest
เยาวลักษณ์ เชาวลิต
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 เม.ย. 13, 00:17 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                                โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
ชื่อผู้วิจัย                     นางเยาวลักษณ์   เชาวลิต
ปีที่วิจัย                       2554

บทคัดย่อ
                         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
    ๑. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
   ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   
   ๓.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   

สมมุติฐานของการวิจัย
๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด ภาษาพาเพลิน  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

วิธีดำเนินการ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕๕4  รวมทั้งสิ้นจำนวน  40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   (๒)  แบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน (๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน โดยใช้  t-test

   

   ผลการวิจัย 
      ๑)   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/83.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
      ๒)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     ๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.๕๙)


กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
นายกันติทัต บุญศรี
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 19 มี.ค. 14, 16:26 น

ชื่อเรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผู้รายงาน  นายกันติทัต  บุญศรี
ปีที่ดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2555

ผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะสุขภาพที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้
1.2 ผลที่เกิดกับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีระบบการส่งเสริมสุขภาพที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย มีกิจกรรม/โครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะสุขภาพให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติด โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปีการศึกษา 2554
1.3 ผลที่เกิดกับชุมชน พบว่า ชุมชนได้มีสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและโรคติดต่อ ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และทำให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ และปัญหานักเรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ขาดความกระตือรือร้นและไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา คือ โรงเรียนควรจัดหางบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน พร้อมกับพัฒนากิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ โดยควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันอย่างยั่งยืน
3. ความคิดเห็นของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พบว่า ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 10 องค์ประกอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ
4. ความพึงพอใจของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25)
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39)

Tags:
Tags:  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้