Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 19314 ครั้ง)
Guest
เยาวลักษณ์ เชาวลิต
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 เม.ย. 13, 00:17 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                                โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
ชื่อผู้วิจัย                     นางเยาวลักษณ์   เชาวลิต
ปีที่วิจัย                       2554

บทคัดย่อ
                         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
    ๑. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
   ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   
   ๓.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   

สมมุติฐานของการวิจัย
๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด ภาษาพาเพลิน  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

วิธีดำเนินการ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕๕4  รวมทั้งสิ้นจำนวน  40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   (๒)  แบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน (๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน โดยใช้  t-test

   

   ผลการวิจัย 
      ๑)   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/83.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
      ๒)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     ๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.๕๙)


กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 31 ต.ค. 13, 19:17 น

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระ
            เปลี่ยนรูป   โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
            ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย                   นางวาสนา   ไชยชำ
ประเภทผลงานวิชาการ    ผลงานวิจัย

บทคัดย่อ                          
           
      จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้  (1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อศึกษาผล
การใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย  (2.1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (2.2)   เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ (3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดย  การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย  1)  กลุ่มตัวอย่างเพื่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
คือ 1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 3 คน ใช้สำหรับการทดสอบทีละคน (One to One Testing)  1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 9 คน  ใช้สำหรับการทดสอบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)  1.3 กลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบภาคสนาม ( Field  Testing) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554   จำนวน  23  คน  2)  กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะและประเมินความพึงพอใจ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและ
สระเปลี่ยนรูป  จำนวน  10  ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  จำนวน  20  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  แต่ละชุด  5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ
การทดสอบค่าที (t-test )
ผลการศึกษาพบว่า
      1.  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ  82.13/81.44 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
   2.   ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย
2.1    การฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ E / E  เท่ากับ  86.00/83.03  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
        2.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
      2.3  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ  0.7332  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ  73.32
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  

Tags:
Tags:  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้