Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 20372 ครั้ง)
Guest
เยาวลักษณ์ เชาวลิต
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 26 เม.ย. 13, 00:17 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                                โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
ชื่อผู้วิจัย                     นางเยาวลักษณ์   เชาวลิต
ปีที่วิจัย                       2554

บทคัดย่อ
                         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
    ๑. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
   ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   
   ๓.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   

สมมุติฐานของการวิจัย
๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด ภาษาพาเพลิน  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

วิธีดำเนินการ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  ๒๕๕4  รวมทั้งสิ้นจำนวน  40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   (๒)  แบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน (๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน โดยใช้  t-test

   

   ผลการวิจัย 
      ๑)   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/83.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
      ๒)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน สูงกว่าก่อนใช้  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     ๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภาษาพาเพลิน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.๕๙)


กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
พายุ วรรัตน์
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 27 ส.ค. 13, 23:27 น

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
            โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ผู้วิจัย            นายพายุ  วรรัตน์
หน่วยงาน                โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   อำเภอกุฉินารายณ์
                                 จังหวัดกาฬสินธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์                   2555

บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา  คือ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ   การสนทนากลุ่ม  การศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ         การนิเทศ  และการเผยแพร่ผลงาน    มีการดำเนินการพัฒนา  2 วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วย  การวางแผน (Planning)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบ  แบบประเมินผล  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า  (Traiangulation  Technique)  แล้วนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
                ผลการพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน  หลังจากดำเนินการพัฒนา             ทั้ง 2 วงรอบ  ผู้วิจัยได้  สรุปผลการพัฒนาเป็น 3 ด้าน ดังนี้      
      1. ด้านความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน หลังการพัฒนา  โดยการอบรม             เชิงปฏิบัติการ  พบว่า  ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  12.70  และผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  23.63   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง   (  = 10.93) สถิติทดสอบ t-test  ได้เท่ากับ 18.03, df =29  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
     2.  ด้านการปฏิบัติในการทำวิจัยในชั้นเรียน  จากการนิเทศ  กำกับ  ติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นผลสำเร็จ  ทั้ง  6  ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนการปฏิบัติในการทำวิจัยของกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  3 อันดับแรกคือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  ขั้นตอนการกำหนดคำถาม   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.77   ขั้นตอนการตั้งข้อสงสัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60 และขั้นตอนการทำความเข้าใจอยู่อันดับต่ำสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 
                     3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม
ของนักเรียนทุกระดับชั้น  หลังการพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน  (ปีการศึกษา  2555)   สูงกว่าก่อนพัฒนา  (ปีการศึกษา  2554)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ในปีการศึกษา  2555 มีค่าเฉลี่ย             สูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2554  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Tags:
Tags:  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้