ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได ปีการศึกษา 2554

(1/1)

นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย:
บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย        :  ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได
    ปีการศึกษา 2554   
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ทำวิจัย    :  นายสิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ตำแหน่ง       :  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุได
หน่วยงาน      :  โรงเรียนบ้านอุได  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
ปีการศึกษา      :  2554
   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได  ปีการศึกษา 2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน ของโรงเรียนบ้านอุได ปีการศึกษา 2554 ที่มีต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได ในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน  7  คน และนักเรียน  54  คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมิน 4 ด้าน คือ  ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัย พบว่า 
   1.  ด้านบริบท (Context) ผู้บริหารและครูผู้สอน  ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได ด้านบริบท ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
   2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผู้บริหารและครูผู้สอน  ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
   3. ด้านกระบวนการ (Process) ครูผู้สอนและนักเรียน  ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได ด้านกระบวนการดำเนินงาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
   4.  ด้านผลผลิต (Product) ครูผู้สอนและนักเรียน  ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
   5. ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุได  พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ