ขอเผยแพร่ผลงาน

(1/1)

รายวิชาสังคมศึกษา 3:
ชื่อผลงานวิชาการ   รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา 3  
                                         สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน      นางสาวชญานิษฐ์   จันทวงษ์     
หน่วยงาน      โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  อำเภอเมือง   จังหวัดปราจีนบุรี
                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  7
ปีการศึกษา       2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชารายวิชาสังคมศึกษา 3   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2553   มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา 3   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา 3   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาสังคมศึกษา 3  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  อำเภอเมือง   จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1)บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาสังคมศึกษา 3   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
จำนวน  6  เล่ม 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาสังคมศึกษา 3   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบ 1) บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาสังคมศึกษา 3   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  รหัสวิชา  ส22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.14/89.10    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้  2) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ