แบบฝึกหัดสังคม ป.6 อยากได้คำตอบค่ะ

(1/5) > >>

myploy:
อยากทราบคำตอบข้องแบบฝึกหัดนี้ค่ะ
อยากทราบด้วยค่ะว่าทำไมถึงตอบข้อนั้น
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
น้องพลอย

1.สมัย ร.2 และร.3 รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการทำการค้ากับประเทศใด
ก จีน
ข โปรตุเกส
ค อังกฤษ
ง สเปน
2.อะไรเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิวัติ เปลี่ยนการปกครอง2475
ก อิทธิพลของนสพ.
ข การเผยแพร่แนวความคิดแบบตะวันตก
ค ความยากจนและเศรษฐกิจตกต่ำ
ง ความขัดแย้งระหว่างเจ้านายชั้นสูงกับกลุ่มทหาร
3.เงินที่จ่ายก่อนจะมีการผ่อนชำระเรียกว่า
ก ดอกเบี้ย
ข เงินมัดจำ
ค เงินดาวน์
ง เงินกู้
5.เงินผ่อนมีการชำระอย่างไร
ก ชำระทุกๆครึ่งเดือน
ข ชำระตามโอกาส
ค ชำระเป็นรายวัน
ง ชำระเป็นงวดๆ
6.ถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าเงินผ่อนแต่จ่ายค่างวดไม่ตรงวันที่กำหนดในแต่ละครั้ง จะมีผลอย่างไร
ก เสียผลประโยชน์
ข เสียเครดิต
ค เสียดอกเบี้ยสูง
ง ถูกยึดของ
7.การกำจัดกิเสสตัณหาให้หมดไป หมายถึง
ก ทุกข์
ข สมุทัย
ค นิโรธ
ง มรรค
8.การปกครองระบอบประชาธิปไตยข้อใดคือผู้ที่มีความสำคัญสูงสุด
ก รัฐธรรมนูญ
ข อำนาขอธิปไตย
ค ประชาชน
ง ถูกทุกข้อ
9.สิ่งสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ
ก ยอมรับเสียงข้างมาก
ข ปฏิบัติตามคำสั่งผู้นำ
ค การอยู่ร่วมกันในสังคม
ง ได้แสดงความคิดเห็น
10.กฎหมายเป็นข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่ออะไร
ก ความสะดวกสบาย
ข ความยุติธรรม
ค ความถูกต้อง
ง ความสุข
11.ข้อใดถูกต้อง
ก รัฐสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติในนามของพระมหากษัตริย์
ข นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจนิติบัญญัติในนามของพระมหากษัตริย์
ค นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารในนามของประชาชน
ง รํฐสภาใช้อำนาจตุลาการในนามของประชาชน
12.ในการตรากฏหมายออกมาบังคับประชาชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันใด
ก ศาล
ข รัฐสภา
ค รัฐบาล
ง คณะรัฐมนตรี
13.การปกครองระบอบประชาธิปไตยใครสำคัญที่สุด
ก ประชาชน
ข ผู้แทนราษฎร
ค อำนาจอธิปไตย
ง รัฐธรรมนูญ
14.นายกรัฐมนตรีมาจาก
ก การเลือกตั้งของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ข การเสนอชื่อของ ส.ส. และ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง
ค การสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถ
ง ถูกทุกข้อ

พี่ต่อ:
โห พี่เรียน ป ตรี แล้ว ยังตอบไม่ได้เลยจ้า นีข้อสอบสังคม ป 6 หรือ ปริญญาตรีปีที่ 6 กันเนี่ย

555+63:
 q*046 q*000 q*057 q*058ก็ดีprodเเป๊ก8555555555555555+

เด็กฉลาดชาติล่อจม:
 q*051 q*051 q*051 q*051 q*051 q*051

ลองดู:
 q*031 1.ก  2ค  3ค  5ง  6ค  7ง  8ง  9ก  10ข  11ค  12ข  13ก  14ข

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ