โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

<< < (10556/23421) > >>

พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.๑๕:
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.๑๕:
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย

พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.๑๕:
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.๑๕:
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.๑๕:
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ