Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  (อ่าน 46 ครั้ง)
Guest
นภวรรณ แสนยะมูล
 

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 8 เม.ย. 17, 23:23 น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้และการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา
                สาระประวัติศาสตร์ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้รายงาน   นางสาวนภวรรณ    แสนยะมูล     ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีที่พิมพ์   2559
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอาเซียนศึกษา
สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 7 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก จำนวน  14  คน  โรงเรียน บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก  จำนวน  6  คน  และโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว จำนวน  12  คน  รวมทั้งสิ้น  32  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่  1)  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   2)  แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์               ทางการเรียน เรื่องอาเซียนศึกษา  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  1  ฉบับ     30  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนาขึ้น จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ(Percentage)  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic  Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบแบบ t  -  test  (Dependent Sample)  และค่าดัชนีประสิทธิผล(The  Effectiveness  Index  :  E.I.)   
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้
   1.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ตั้งแต่  86.67   เป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับระดับเป้าหมายที่ทางโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกำหนด ไว้ที่ร้อยละ  70

   2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.43/86.67   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
   3.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   4.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล
 เท่ากับ  0.77
   5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   6.  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของผู้เชี่ยวชาญ  มีคะแนนเฉลี่ย  4.91  อยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.20  แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่อนข้างสูง      
   จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพตรงตามความสนใจ  ความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีต่อความสำคัญและเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีพุทธศักราช 2558   
   ดังนั้น  จึงสามารถนำบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  การเผยแพร่ผลงาน 
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้