Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  (อ่าน 46 ครั้ง)
Guest
นภวรรณ แสนยะมูล
 

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 8 เม.ย. 17, 23:23 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้และการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา
                สาระประวัติศาสตร์ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้รายงาน   นางสาวนภวรรณ    แสนยะมูล     ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีที่พิมพ์   2559
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอาเซียนศึกษา
สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 7 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก จำนวน  14  คน  โรงเรียน บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก  จำนวน  6  คน  และโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว จำนวน  12  คน  รวมทั้งสิ้น  32  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่  1)  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   2)  แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์               ทางการเรียน เรื่องอาเซียนศึกษา  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  1  ฉบับ     30  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนาขึ้น จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ(Percentage)  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic  Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบแบบ t  -  test  (Dependent Sample)  และค่าดัชนีประสิทธิผล(The  Effectiveness  Index  :  E.I.)   
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้
   1.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ตั้งแต่  86.67   เป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับระดับเป้าหมายที่ทางโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกำหนด ไว้ที่ร้อยละ  70

   2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.43/86.67   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
   3.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   4.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล
 เท่ากับ  0.77
   5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   6.  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของผู้เชี่ยวชาญ  มีคะแนนเฉลี่ย  4.91  อยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.20  แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่อนข้างสูง      
   จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพตรงตามความสนใจ  ความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีต่อความสำคัญและเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีพุทธศักราช 2558   
   ดังนั้น  จึงสามารถนำบทเรียนสำเร็จรูป ชุดอาเซียนศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  การเผยแพร่ผลงาน 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้