Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงาน
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 46 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 1 มี.ค. 17, 11:37 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย      นายพลเดช  พิชญ์ประเสริฐ
ปีที่วิจัย      2559

บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3) ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  อำเภอวังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 1) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 10  แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 บทเรียน  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  40 ข้อ  และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน 15 ข้อคำถาม  ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
   ผลการวิจัย พบว่า
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา                  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนและก่อนเรียน แตกต่างกัน                    อย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติ ที่ระดับ .05  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงาน
        ความคิดเห็นที่ #1: 3 มี.ค. 17, 20:26 น

ชื่องานศึกษา       รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร                          กับการเจริญเติบโต
ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน       นางรุ่งอรุณ ชิตมนตรี ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ปีที่พิมพ์       2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับ
การเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง
อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับ
การเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติ
ที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกากับของวิลคอกสัน (The Wilcoxon
Signed-Ranks Test) กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการรายงานพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโต
ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีประสิทธิภาพ
(E1/E2 ) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 82.26/81.11
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Tags:
Tags:  
 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้