Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงาน
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 50 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 1 มี.ค. 17, 11:37 น

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย      นายพลเดช  พิชญ์ประเสริฐ
ปีที่วิจัย      2559

บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3) ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  อำเภอวังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 1) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 10  แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 บทเรียน  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  40 ข้อ  และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้านวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน 15 ข้อคำถาม  ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
   ผลการวิจัย พบว่า
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา                  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนและก่อนเรียน แตกต่างกัน                    อย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติ ที่ระดับ .05  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Tags:
add
Re : เผยแพร่ผลงาน
        ความคิดเห็นที่ #1: 3 มี.ค. 17, 20:26 น

ชื่องานศึกษา       รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร                          กับการเจริญเติบโต
ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน       นางรุ่งอรุณ ชิตมนตรี ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ปีที่พิมพ์       2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับ
การเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง
อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับ
การเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติ
ที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกากับของวิลคอกสัน (The Wilcoxon
Signed-Ranks Test) กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการรายงานพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโต
ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีประสิทธิภาพ
(E1/E2 ) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 82.26/81.11
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Tags:
Tags:  
 
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้