Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเ  (อ่าน 85 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 

รายงานการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 5 เม.ย. 13, 11:37 น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง             :  รายงานการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้
                           กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน
ผู้เขียน       :  นายประดิษฐ์ วันแจ้ง
ตำแหน่ง      :   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ปีการศึกษา       :   2554

   รายงานการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์
การดำเนินการดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนที่ใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน กลุ่มประชากรได้แก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 415 คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นเป็นแบบสอบถามการบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียน
เป็นฐาน จำนวน 3 ฉบับ ผู้รายงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อผลโดยใช้สูตรค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการศึกษา พบว่า
      1. การดำเนินการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวน
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน  พบว่า การวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียน มีปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ส่วนปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน แสดงถึงสถานภาพสถานศึกษา
โน้มเอียงไปในตำแหน่งเอื้อและแข็ง สามารถพัฒนาต่อไปได้ จากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัด พบว่า โรงเรียนได้นำผลการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด การกำหนดกลยุทธ์วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ หลังจากกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดแล้ว โรงเรียนได้นำมาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนได้จัดทำแผนประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การประเมินตนเอง การประเมินภายใน โรงเรียนได้จัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย จำนวน 11 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 มาตรฐานการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเฉลี่ย 80.98 ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ตามกำหนด
   2. การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน พบว่า โรงเรียนได้พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ผลการประเมินทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
      2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 มีระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน และระดับขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผ่านการรับรองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
พละศึกษา ภาษาอังกฤษและของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายจำนวน
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
การบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 6 องค์ประกอบโดยภาพรวมรวมของคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการชุมชน อยู่ในระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาประเด็นเป็นรายข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ข้อ 11, 12 และ13 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีส่วนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน การประกันคุณภาพ การปฏิรูปการศึกษาและ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) อันดับสอง
มีส่วนร่วมในการประสานชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50) อันดับสาม ได้รับทราบผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.49) ส่วนประเด็นที่ควรปรับปรุง
ในการพัฒนาความพึงพอใจในระดับมาก 3 อันดับ คือ ข้อ 4, 10 และ 14 อันดับแรกได้แก่
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและหาทุนเพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อยู่ในระดับมาก ( = 3.81) อันดับสองได้แก่ ท่านและประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) และอันดับที่สาม มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการดูแลนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก (  = 3.89)
      ส่วนการบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน
4 ด้าน คือ ด้านการกระจายอำนาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะและด้าน
การตรวจสอบและโปร่งใส พบว่า การบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.12) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน
บ้านโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกระจายอำนาจ ( = 4.32) รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบและโปร่งใส
( = 4.21) และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ ( = 3.92)


Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้